Charter over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Neaxia Management verzamelt de persoonsgegevens van de klanten en internetgebruikers die verbinding maken met de site, maar ook van de personen die geabonneerd zijn op de diverse diensten van Custopolis.com.

Deze gegevens zijn bestemd voor intern gebruik door Neaxia Management met de bedoeling:

-           De bestellingen van de klanten uit te voeren

-           Algemene statistieken op te stellen over de gebruiksfrequentie van de diverse rubrieken en de website door de internetgebruikers, alsook marktstudies uit te voeren

-           Een newsletter te sturen naar de geregistreerde internetgebruikers.

Deze informatie, aangevuld met de onlineformulieren tijdens het plaatsen van een bestelling, bij wedstrijden of om een newsletter te ontvangen, wordt gebruikt om de internetgebruikers beter te leren kennen, beter te antwoorden op hun vragen en, zo nodig, om hen te informeren over de nieuwe producten, diensten, wedstrijden … van Custopolis.

Nadat u deze formulieren hebt ingevuld, verleent u impliciet toestemming aan Neaxia Management om u informatie toe te sturen over nieuwe diensten met het oog op gepaste directmarketingacties, met name via e-mail.

Zonder uw toestemming, zullen wij geen enkele informatie over u bekendmaken of verkopen aan derden, zoals uw adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, demografische of identificatiegegevens. Neaxia Management verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de gegevens van persoonlijke aard te beschermen om met name te verhinderen dat deze worden vervormd, beschadigd of bekendgemaakt aan niet-bevoegde derden.

Elke persoon heeft de mogelijkheid om zich gratis en op verzoek te verzetten tegen elk gebruik van deze gegevens voor directmarketingdoeleinden

Met uw toestemming kunnen deze gegevens ook bekendgemaakt worden aan de partners die contractueel verbonden zijn met Neaxia Management. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden uw gegevens uitsluitend voor u toegankelijk gemaakt op de site of bekendgemaakt op uw verzoek.

Elke persoon heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de gegevens die hem aanbelangen en kosteloos de rechtzetting ervan te vragen.

Neaxia Management behoudt zich het recht voor controles en onderzoeken uit te voeren en heeft ook het recht om de accreditatie in te trekken van malafide internetgebruikers als er sprake is van illegale, ongeoorloofde, beledigende of onzedelijke boodschappen, beelden of gegevens. Neaxia Management heeft ook het recht om alle nuttige gegevens over deze malafide internetgebruikers door te geven aan de gerechtelijke instanties.

Neaxia Management kan de persoonsgegevens van de intergebruikers bekendmaken op verzoek van een wettelijke overheid of te goeder trouw als deze actie noodzakelijk blijkt om:

-           In overeenstemming te zijn met een geldende wet of reglementering

-           De rechten of eigendommen van Neaxia Management, van de Custopolis-site of van de klanten of gebruikers van Custopolis te beschermen of te verdedigen

-           In extreme gevallen, in te grijpen om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van Custopolis te beschermen.

De internetgebruiker zal het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoorden, gebruikersnaam en/of toegangscode bewaren. Elk gebruik van de identificatie-elementen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker. Bij verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, is de internetgebruiker verplicht om Neaxia Management zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

U kunt contact opnemen met Neaxia Management, dat verantwoordelijk is voor de verwerking, via het e-mailadres: info@neaxiamanagement.com