Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 

 

 

1.     Toepassingsdomein

2.     De klant (koper)

3.     Leveringstermijn

4.     Levering en leveringstarieven

5.     Aanbod, prijs en wijzigingen

6.     Leverbaarheid

7.     Facturatie

8.     Verzakingsrecht

9.     Intellectuele rechten

10.  Betaling

11.  Talen

12.  Privacy

13.  Geschillen

14.  Klantenservice en bedrijfsgegevens


1. Toepassingsdomein

Onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden (AV) gelden voor iedere bestelling van producten via de webwinkel van Neaxia Management (www.gifts-custopolis.com). Eventuele algemene voorwaarden van de klant (koper) zijn hier niet van toepassing.
Bepalingen die strijdig zijn met deze Algemene verkoopsvoorwaarden worden enkel toegepast met de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door Neaxia Management.

2. De klant (koper)

 

Iedereen die een verbintenis aangaat met Gifts-Custopolis met het oog op de aankoop van een of meerdere artikelen die op de website van Custopolis.com te koop worden aangeboden.


3. Leveringstermijn


Custopolis verbindt zich ertoe de op de website vermelde termijnen te respecteren. Het gaat echter niet om een onveranderlijke termijn aangezien de reglementering van de verkoop via postorderbedrijven (art. 81) voorziet dat de verkoper de bestelling van de klant ten laatste binnen dertig dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de plaatsing van de bestelling door de klant moet uitvoeren. Behoudens overmacht (cf. infra) wordt de overeenkomst in geval van niet uitvoering van de overeenkomst door de verkoper (Custopolis) van rechtswege ontbonden, onverminderd het bekomen van een schadevergoeding.

Custopolis acht zich niet aansprakelijk en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden in geval van overmacht, vertraging bij de levering van de bestelling of uitputting van de voorraad bij de leverancier of niet uitvoering van de levering als gevolg van: een of meerdere stakingen, overstromingen, brand…

4. Levering en leveringstarieven


De producten worden in de landen waarin de leveringsdiensten van Custopolis actief zijn geleverd op het adres dat de klant (koper) heeft vermeld op de bestelbon en volgens de op de website opgegeven modaliteiten en tarieven. De tarieven worden bepaald volgens onderstaande parameters: gewicht, dringendheid en leveringsafstand. Deze tarieven kunnen door iedereen op de website van Custopolis worden geraadpleegd. De klant (koper) dient bij levering de verpakking van de artikelen te controleren en transportschade op de bestelbon te vermelden en dit binnen de week aan Custopolis te melden.

5. Aanbod, prijs en wijzigingen


Het aanbod en de prijs van de artikelen gelden, net als de leveringstarieven, op de dag dat ze op de website van Custopolis worden geraadpleegd. Ze kunnen te allen tijde worden aangepast met dien verstande dat de wijzigingen geen gevolgen hebben voor de verbintenissen van de partijen met betrekking tot bestellingen die door Custopolis reeds werden bevestigd. Iedere wijziging van het Belgische btw-tarief kan zonodig direct verrekend worden in de opgegeven prijzen.
De aan het einde van de bestelprocedure opgegeven prijzen zijn totaalprijzen die, tenzij anders vermeld, de Belgische btw en eventuele administratieve kosten omvatten. De prijzen zijn in euro.

6. Leverbaarheid


Het aanbod en de prijzen van Custopolis zijn geldig zolang ze vermeld worden op de website van Custopolis, en tot zover de voorraad van Custopolis of een van zijn leveranciers strekt. Ingeval een product niet geleverd kan worden, wordt de klant (koper) daarvan op de hoogte gebracht en kan hij zijn bestelling annuleren via de klantenservice van Custopolis (voor de contactgegevens cf. artikel 14). Custopolis kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit de niet leverbaarheid van een product.

 

7. Facturatie


Custopolis schrijft enkel facturen (in de zin van de btw-wetgeving) uit voor de professionele klant (koper) (beroepsaankopen) en in zoverre deze laatste zijn btw-nummer, ondernemingsnummer of nationaal nummer in het daartoe voorziene veld invoert.
Als de (professionele) koper wil dat er op zijn aankoopfactuur een ander adres dan het leveringsadres wordt vermeld, kan hij op het ogenblik van de bestelling een facturatieadres opgeven door het daartoe voorziene selectievakje op het bestelformulier aan te vinken en de juiste gegevens in te voeren.

Custopolis schrijft geen aankoopfacturen uit voor (particuliere) klanten. In enkele specifiek door de wet voorziene gevallen is Custopolis echter verplicht om een aankoopfactuur te versturen naar de woonplaats van de koper.
Er wordt bij levering ook steeds een bestelbon bij de bestelde artikelen/producten gevoegd.
De gefactureerde prijs is de prijs die vermeld wordt op het gedeelte van de website van Custopolis dat toegankelijk is via http://www.gifts-custopolis.com op de dag van de bestelling.
 
8. Verzakingsrecht

 
Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, kan de koper in de hoedanigheid van consument (zoals gedefinieerd in artikel 3 van de wet) het in § 2 voor de partijen voorziene verzakingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten omtrent:

de levering van producten die volgens specificaties van de klant zijn samengesteld of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of verouderen.

9. Intellectuele rechten

De klant is titularis van de intellectuele rechten op het materiaal (logo’s, tekeningen, foto’s…) dat ons wordt overgedragen en waarvan hij het gebruiksrecht heeft. In dat opzicht is hij als enige aansprakelijk ten aanzien van derden voor schendingen van de bepalingen met betrekking tot de bescherming van intellectuele eigendommen en vrijwaart hij ons voor elk beroep door derden.


10. Betaling


Bestellingen die via de Dienst worden geplaatst, moeten betaald worden met een creditkaart of via home banking, respectievelijk via een beveiligde server of via een partner van Custopolis.
Bij gebruik van een creditkaart zal uw financiële instelling toestemming worden gevraagd op het ogenblik van de betaling. Custopolis blijft eigenaar van de verkochte producten tot de prijs volledig is betaald.

11. Talen


Custopolis biedt klanten (kopers) een onlinebesteldienst aan in drie talen:

- Nederlands, Frans en Engels

12. Privacy


Conform de Privacyverklaring op de website van Custopolis waarnaar wordt verwezen verbindt Custopolis zich ertoe de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens te respecteren

13. Geschillen


Ieder geschil met betrekking tot het gebruik van de Dienst en de toepassing of interpretatie van bovengenoemde Algemene verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht.

14. Klantenservice en bedrijfsgegevens

Voor vragen en eventuele klachten omtrent de conformiteit van de in het kader van de Dienst geleverde producten kan de koper zich wenden tot

Neaxia Management

SPRL (Société privée à responsabilité limitée)

Maatschappelijke zetel: Potaerdenbergstraat, 3a 1070 Brussel.

 btw: BE0885 987 211