Wedstrijdregels


1: Organiserend bedrijf

De firma Neaxia Management, BTW: 885987211. 3a, gevestigd in 1070 Anderlecht, Potaerdenbergstraat,3a; organiseert in België en de omringende landen: Europees Frankrijk (inclusief Corsica), Nederland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, enz; een wedstrijd zonder aankoopverplichting op zijn website: Gifts-custopolis.com die zijn online shopping site is.


2: Aankondiging van het spel

Het spel loopt van --/--/-- 00:01 tot --//-- 00:00 inclusief.

Het spel zal worden aangekondigd via:

a) De website van het merk: https://gifts-custopolis.com

b) De promotie blog van het merk: https://custopolis-gifts.com

c) Sociale netwerken: Facebook / Instagram / LinkedIn...

3: Deelnemende producten

De deelnemende producten zijn alle producten die op Gifts-custopolis worden verkocht en nieuw worden aangekocht bij gespecialiseerde leveranciers.

4: Voorwaarden voor toegang tot het spel

Deelname aan dit spel zonder aankoopverplichting is beperkt tot één deelname per huishouden, en met aankoopverplichting, zonder beperking van het aantal deelnames. Elke aankoop van een nieuw Gifts-custopolis.com product geeft recht op een bijkomende deelname aan het spel zonder aankoopverplichting.

Het spel staat open voor alle natuurlijke personen die meerderjarig zijn (op de datum van deelname) en woonachtig zijn in België, Europees Frankrijk (inclusief Corsica), Nederland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, enz.

Uitgesloten zijn de personeelsleden van het Organiserende Bedrijf en hun familieleden, alsmede iedere entiteit die direct of indirect heeft deelgenomen aan het ontwerp, de organisatie, de uitvoering en/of het beheer van het Spel.

Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer uit te sluiten die de eerlijkheid van het Spel niet respecteert.

De browser van de deelnemer moet cookies accepteren.


5: Beloningen (bonussen, prijzen...)


5.1: Definitie van prijzen


Worden in het spel gebracht:

Een product, vouchers, voordelen, kortingen, percentages op producten verkocht op de site Gifts-custopolis.com. Deze zijn geldig gedurende één jaar vanaf de datum van afgifte voor elke bestelling, ongeacht de datum.

Deze vouchers zijn geldig voor een gratis product, een korting in €, of een procentuele korting; er kunnen echter ook andere beloningsmethoden worden aangeboden.  


5.2: Details van de prijzen

Het organiserende bedrijf (Neaxia Management) zal contact opnemen met de winnaars via het e-mailadres dat zij tijdens de wedstrijd hebben opgegeven. 

De prijzen zijn niet verwisselbaar, niet ruilbaar en niet terugbetaalbaar (indien de prijs een product is dat door de organisator wordt aangeboden).

De prijzen mogen niet het voorwerp uitmaken van een verzoek om financiële tegenprestatie, omruiling of teruggave, om welke reden dan ook.

De organiserende onderneming behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, de bonus te allen tijde te vervangen door een prijs met een gelijkwaardige commerciële waarde en gelijkwaardige kenmerken (na overleg met de deelnemer aan de wedstrijd).


6: voorwaarden voor deelname

6.1: Voorwaarden voor deelname

Om zonder aankoopverplichting deel te nemen aan de "Gifts-custopolis-wedstrijd", hoeft de geïnteresseerde enkel de website Gifts-custopolis.com te bezoeken 

voor het einde van de wedstrijd.

Klik op de link die de " Gifts-custopolis wedstrijd " aankondigt


a) Vul het online inschrijvingsformulier in (velden verplicht in te vullen: naam, voornaam, e-mailadres)


b) Beantwoord de meerkeuzevragen.

 

c) Valideer uw inschrijving door te klikken op de daarvoor bestemde knop "Ik wil winnen".


d) Vorderingen die meer dan 100 dagen na het einde van de operatie worden ingediend, worden niet meer aanvaard.


f) Slechts één deelname per huishouden.

6.2: Roulette: een Winning Instant

Een Winning Instant is een computerprogramma dat bepaalt dat de verbinding overeenkomt met een bepaald moment (datum, uur, minuut en exacte seconde) 

Zodra de inschrijving is gevalideerd, zal de deelnemer zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd of hij al dan niet een prijs heeft gewonnen. 

De resultaten en de lijst van winnaars zullen worden gepubliceerd op de blog van de website van de handelaar: custopolis-gifts.com.


Alle deelnemers ontvangen een bericht waarin wordt bevestigd dat zij hebben gewonnen, de voorwaarden voor het verkrijgen van hun prijs en de uiterste datum waarop zij deze in ontvangst kunnen nemen.


De winnaars van een Gifts-custopolis.com product ontvangen hun prijs per post, op het adres dat u ons per kerende post hebt meegedeeld na de bekendmaking van uw succes in onze wedstrijd. Andere deelnemers zullen ook een geschenk, voordeel of percentage of anderszins ontvangen dat bij de aanvang van de wedstrijd wordt vastgesteld.  


De Wedstrijd is beperkt tot één prijs per huishouden (zelfde naam en/of zelfde e-mail adres en/of zelfde postadres, waarbij de naam correspondeert met het postadres dat een huishouden vormt).


Om redenen van vertrouwelijkheid zal de lijst van winnaars niet worden toegezonden of telefonisch worden bekendgemaakt.7: Ongeldigheid van deelneming

De Spelleiders behouden zich het recht voor om de prijs te weigeren, in het bijzonder indien :


  • 1 winnende inzending is al geregistreerd en gevalideerd binnen hetzelfde huishouden (zelfde achternaam/voornaam, zelfde e-mailadres en/of dezelfde postadres en/of dezelfde factuur)

  • het ingevoerde postadres vals is,

  • de naam en voornaam van de winnaar zijn niet bekend bij de postdiensten op het adres dat is meegedeeld bij de opening van de spelaccount,


8. - Regels en voorschriften

Deelname aan het spel impliceert volledige aanvaarding van deze reglement.

Telefonische vragen over de interpretatie of toepassing van de regels, of over de voorwaarden en mechanismen van het spel, zullen niet worden beantwoord.


Dit reglement is beschikbaar op de website Gifts-custopolis.com (aanklikbaar tabblad "volledig reglement") gedurende de looptijd van de Wedstrijd en tot 1 maand na het einde van de Wedstrijd.


9. Beperking van aansprakelijkheid


9.1. Aansprakelijkheid


Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die inherent zijn aan de internetverbinding, telefoonverbindingen, slechte postbezorging of enig ander probleem dat niet aan haar te wijten is en dat zich voordoet gedurende de looptijd van de Wedstrijd.


Het organiserende bedrijf stelt alles in het werk om de deelnemers functionele en gecontroleerde infrastructuren, informatie en hulpmiddelen aan te bieden en in stand te houden. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het falen van de uitrusting van de deelnemers (computer, software, internetverbinding, telefoon, server, enz.), voor het verlies van gegevens ten gevolge van een oorzaak die niet aan het Organiserende Bedrijf kan worden toegeschreven en voor de gevolgen van deze storingen voor hun deelname aan het Spel.


Het is derhalve de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn uitrusting en de gegevens op hun computer- en telefoonapparatuur tegen elke aanval te beschermen. Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internetnetwerk, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik of piraterij door derden en de risico's van besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren, of enig ander gevaar in verband met postdiensten.


9.2. Deelnemers

De deelnemers aanvaarden dat de gegevens in de informatiesystemen van het Organiserende Bedrijf bewijskracht hebben totdat het tegendeel is bewezen, voor wat betreft de verbindingselementen en de informatie die het resultaat is van de computerverwerking met betrekking tot het Spel.


9.3. Werking van het spel

De Organiserende Onderneming verbindt zich ertoe om samen met haar dienstverleners alles in het werk te stellen om het goede verloop van het Spel te garanderen. Indien zich echter een technische storing voordoet die het goede verloop van het Spel belemmert onder omstandigheden waarop het Organiserende Bedrijf geen invloed heeft, kan het Organiserende Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld jegens de deelnemers.

9.4. Contactgegevens van de winnaar

Als de contactgegevens van een winnaar niet kunnen worden gebruikt of als de winnaar niet kan worden geïdentificeerd aan de hand van zijn naam, postadres of e-mailadres, is het niet de verantwoordelijkheid van het organiserende bedrijf om extra opzoekingen te doen om de niet-beschikbare winnaar te vinden, die bijgevolg noch zijn prijs, noch enige compensatie of schadeloosstelling zal ontvangen.


9.5. Reactietijd

Indien de organiserende onderneming er niet in slaagt om na 2 pogingen per e-mail contact op te nemen met de winnaar, zal de winnaar die zijn prijs niet heeft opgeëist binnen de 3 maanden volgend op de datum van de e-mail waarin hem zijn prijs werd meegedeeld, of die zijn prijs niet heeft afgehaald binnen de door de post toegestane termijn, worden geacht op zuivere en eenvoudige wijze afstand te hebben gedaan van zijn prijs. De prijs zal niet worden toegekend en kan niet op een later tijdstip worden opgeëist. Het blijft eigendom van de organiserende onderneming.


9.6. Afstand door de winnaar

Indien de winnaar uitdrukkelijk afziet van zijn recht om van zijn prijs te profiteren, blijft deze behouden door de Organiserende Onderneming en kan deze worden gebruikt in het kader van een latere actie, indien de aard van de prijs dit toelaat, en zonder dat de Organiserende Onderneming hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.


10. Diskwalificatie

De deelnemers geven toestemming voor alle controles van hun identiteit, leeftijd, adres en telefoonnummer in het kader van het Spel. Elke deelname die niet in overeenstemming is met dit reglement, die onvolledig is of waarvan de contactgegevens onjuist zijn, zal als nietig worden beschouwd.

Elke vorm van fraude of poging tot fraude, het gebruik van robots of elk ander soortgelijk proces dat het mogelijk maakt het spel mechanisch te spelen en/of iemands winkansen te vergroten, op welke manier dan ook, is verboden.

Zo kan de organiserende onderneming de deelname van een of meerdere deelnemer(s) uitsluiten, opschorten en/of definitief annuleren in geval van vaststelling van verdacht gedrag dat met name bestaat uit de implementatie van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computerstations van eenzelfde deelnemingsprofiel, een ongewoon winstpercentage, een poging tot inbraak op de servers van de organisatoren, een vermenigvuldiging van de accounts, enz. De Organiserende Onderneming kan dan op grond van de informatie waarover zij beschikt de prijzen niet aan de betrokken deelnemers toekennen en/of de plegers van deze fraude voor de bevoegde rechtbanken vervolgen.


De Organiserende Onderneming kan de Prijsvraag ook geheel of gedeeltelijk annuleren indien blijkt dat er sprake is van fraude, in welke vorm dan ook, met name op geautomatiseerde wijze in het kader van de deelname aan de Prijsvraag en/of de bepaling van de winnaars.

In geval van een sanctie of vordering moeten de deelnemers bewijzen dat zij zich in overeenstemming met dit reglement hebben gedragen. De Organiserende Onderneming kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


11. Overmacht en wijzigingen

De Organiserende Onderneming kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien het, in geval van overmacht of indien de omstandigheden dit vereisen, genoodzaakt is deze Wedstrijd af te gelasten, in te korten, te verlengen, uit te stellen of op te schorten, dan wel de voorwaarden ervan te wijzigen, en het kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Zij behoudt zich in ieder geval het recht voor de deelnameperiode te verlengen.

12. Ontheffing van aansprakelijkheid

DE Organiserende Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een defect of een slechte werking van de prijzen.

De Organiserende Onderneming wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele incidenten of ongevallen die de winnaars zouden kunnen overkomen tijdens het gebruik en/of genot van de prijzen.

Het is de verantwoordelijkheid van de winnaars om de nodige verzekeringen af te sluiten voor het genot van de prijzen.


13. Toestemming om de namen, adressen en foto's van de winnaars te gebruiken

Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de meerderjarige deelnemer kan de Organiserende Onderneming de namen, adressen en foto's van de winnaars gebruiken, zonder dat dit hun enig recht geeft op een vergoeding of enig ander voordeel dan de toekenning van hun prijs.

14. Intellectuele-eigendomsrechten en auteursrechten

Overeenkomstig de wetgeving inzake intellectuele eigendom en auteursrecht is het gebruik van alle of een deel van de elementen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of die door het auteursrecht worden beschermd en die in het kader van dit Spel zijn gereproduceerd, ten strengste verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organiserende Onderneming.15. Toepasselijk recht en geschillen

Het spel is onderworpen aan het Belgisch recht.

Geschillen betreffende de interpretatie van het reglement en/of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden buitengerechtelijk beslecht. Bij gebreke daarvan zullen zij worden voorgelegd aan de rechtbanken van het Hof van Beroep te Brussel.


16. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die in het kader van dit spel wordt verzameld, wordt verwerkt overeenkomstig de verordening van de Europese Unie 

 

"VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD: van 27 april 2016 beschikbaar op 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Data-protection


De deelnemers worden ervan in kennis gesteld dat hun in de context van het spel geregistreerde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking van hun deelname. De deelnemers kunnen zich echter ook abonneren op de nieuwsbrief van de site Gifts-custopolis om hen per e-mail nieuws en exclusieve aanbiedingen te sturen, op de strikte voorwaarde dat de deelnemers het daartoe bestemde vakje hebben aangevinkt wanneer ze zich abonneren op de nieuwsbrief.